ด้วยความมุ่งหวังในการเป็นสะพานเชื่อมต่อประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นทั้งเทคโนโลยี ศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร ความบันเทิง การท่องเที่ยว การศึกษา การทำงานของคณะผู้จัดงาน จึงเกิดเป็น JAPAN EXPO IN THAILAND ขึ้น

JAPAN EXPO IN THAILAND จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้งที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน
และในปี 2018 นี้ เปลี่ยนชื่องานเป็น NIPPON HAKU BANGKOK 「日本博覧会」

ENTER | 2018 WEBSITE