fbpx

Isshin (Nakajima Hatsuho) DAY 1

Performed Year

2023 Stage time

4th SEP 14:00-14:15

ปีนี้ นักตีกลองญี่ปุ่น ที่มีผลงานแสดงทั้งในและนอกประเทศ คุณ Nakajima Hatsuho จะมาแสดงบทเพลง “Oto no wa”

เพราะเชื้อไวรัสโคโรน่าทำให้สิ่งต่างๆ ในโลกของเราเปลี่ยนไป ถึงแม้ว่าพวกเราจะอยู่ในประเทศที่ต่างกัน ไม่สามารถเจอหน้ากันโดยตรงได้ แต่ความคิดของเรายังเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่

มาเป็นหนึ่งเดียวกัน ผ่านเสียงของกลองญี่ปุ่นกันเถอะ