fbpx

OISCA Senior High School

Exhibited Year

Booth No.

E21

โรงเรียนมัธยมปลาย SHIZUOKA

วัตถุประสงค์หลักของโรงเรียนคือ เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาและปลูกฝังให้นักเรียนต่างชาติทั้งที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมีความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังสอนให้นักเรียนมีความกล้าและภูมิใจที่จะแนะนำประเทศของตนให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จัก เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน นักเรียนต่างชาติจะได้เรียนร่วมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นตั้งแต่ปีแรก (โดย 4 เดือนแรก เรียนภาษาญี่ปุ่นกับนักเรียนต่างชาติเท่านั้น) นอกเหนือจากวิชาทั่วไปในชั้นเรียน นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย