30 AUG - 1 SEP 2019 11:00 - 20:00
SIAM PARAGON 5F ROYAL PARAGON HALL

ブース番号:E13

JET日本語学校

โรงเรียนได้พัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นไปที่นักเรียนที่ตั้งใจจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น และตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2000 เป็นต้นมา ทางโรงเรียนได้รับการยกย่องจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น สถาบันการศึกษาเตรียมอุดมศึกษา