30 AUG - 1 SEP 2019 11:00 - 20:00
SIAM PARAGON 5F ROYAL PARAGON HALL

ブース番号:E1

横浜国際教育学院

ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทางโรงเรียนไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างสรรค์ความรู้ให้แก่นักเรียนที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนและก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกันเพื่อค้นหาและแลกเปลี่ยนความคิดในการที่จะอุทิศตนเพื่อพัฒนาทั้งตนเองและสังคมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงให้ความสำคัญกับเนื้อหาหลักสูตร รวมทั้งวิธีการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นและความเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่ โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์การสอนมานาน ซึ่งทุกท่านล้วนให้ความดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนอย่างเต็มที่