30 AUG - 1 SEP 2019 11:00 - 20:00
SIAM PARAGON 5F ROYAL PARAGON HALL

ブース番号:E20

立命館アジア太平洋大学

แนวทางการเรียนของAPUคือ「โลก」 ขัดเกลาตัวเอง สู่ก้าวแรกของการสร้างการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ที่นี่ Ritsumeikan Asia Pacific University(APU)ก่อตั้งในปี2000 โดยยึกหลัก "เสรีภาพ สันติภาพ และมนุษยชาติ" "มีความเข้าใจซึ่งกันและกันในระดับนานาชาติ" "ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก"

สร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนให้มีหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายภาษา โดยมีเป้าหมายคือการให้การศึกษาประชากรโลก นับตั้งแต่เปิดมหาวิทยาลัย 19 ปี มีนักเรียนจากหลากหลายพื้นที่ทั่วโลกกว่า 152 ประเทศ มาอาศัยอยู่ร่วมกันโดยก้าวผ่านความแตกต่างของประเทศ วัฒนธรรม ศาสนา การเมืองและค่านิยม และมีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่