30 AUG - 1 SEP 2019 11:00 - 20:00
SIAM PARAGON 5F ROYAL PARAGON HALL

ブース番号:E12

日本理工情報専門学校

Kamei Gakuen ก่อตั้งขึ้นในปี 1935 โดยเปิดเป็นโรงเรียนเทคนิคทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ด้วยความมุ่งมั่นอันยาวนาน 70 กว่าปีแห่งประวัติศาสตร์ สู่ความสำเร็จในฐานะชองสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ ทางสถาบันได้ช่วยสนับสนุนให้นักเรียนแต่ละคนสามารถไล่ตามความฝันของตนให้เป็นจริงได้ ผ่านการอบรมศึกษาในหลักสูตรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ปีแล้วปีเล่าที่สถาบันสามารถผลิตบุคลากรคุณภาพผู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของบริษัทอย่างแท้จริง