30 AUG - 1 SEP 2019 11:00 - 20:00
SIAM PARAGON 5F ROYAL PARAGON HALL

ブース番号:E11

国際語学学院

ILA ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโกเบ เมืองศูนย์รวมนานาชาติเก่าแก่ทางทิศตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น โกเบเป็นเมืองที่มีความสวยงาม ทิศเหนือติดภูเขา Rokko และ Maya ทิศใต้ติดอ่าวโกเบ เป็นเมืองที่รอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามทั้งทะเลและภูเขา คณาจารย์ดูแลนักเรียนด้วยความเอาใจใส่และเป็นกันเอง มีการจัดแนะแนวเรียนต่อพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องของการเรียนต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอื่น ๆ ในญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ ทำให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับสูงได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว มีการจัดไปทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่นยิ่งขึ้น