30 AUG - 1 SEP 2019 11:00 - 20:00
SIAM PARAGON 5F ROYAL PARAGON HALL

ブース番号:E6

I.C Nagoya

I.C. NAGOYA ก่อตั้งมากว่า 30 ปี โดยมีนักเรียนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเข้าเรียนที่นี่ ผู้ที่เรียนจบจากที่นี่ทำงานอยู่ทั่วโลก ตัว “I.C.” ย่อมาจาก “International Communication” ดังนั้น จุดมุ่งหมายหลักของโรงเรียนจึงมุ่งที่การขจัดอุปสรรคทางภาษาเพื่อการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล ด้วยคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมให้คำปรึกษาแนะแนว โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารไปพร้อม ๆ กับสอดแทรกบทเรียนภายนอกห้องเรียนที่หลากหลาย