fbpx

Sendagaya Japanese Institute

Exhibited Year

Sendagaya Japanese School และ Sendagaya Japanese Institute (S.J.I.) Group มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกเชื้อชาติให้ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยความสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการสอนแบบ Direct Method ด้วยภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่าย เพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถ ทำให้เกิดความเข้าใจตรงกันในสังคมสากล และยังส่งเสริมให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้ามชาติ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่น

Share on facebook
Share on twitter

บูธอื่นๆ ที่เข้าร่วมงาน