fbpx

Jet Academy

Exhibited Year

Booth No.

E08

โรงเรียนได้พัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นไปที่นักเรียนที่ตั้งใจจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น และตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2000 เป็นต้นมา ทางโรงเรียนได้รับการยกย่องจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น สถาบันการศึกษาเตรียมอุดมศึกษา