fbpx

Jet Academy

Exhibited Year

โรงเรียนได้พัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นไปที่นักเรียนที่ตั้งใจจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น และตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2000 เป็นต้นมา ทางโรงเรียนได้รับการยกย่องจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น สถาบันการศึกษาเตรียมอุดมศึกษา

Share on facebook
Share on twitter

บูธอื่นๆ ที่เข้าร่วมงาน