fbpx

Kansai College of Business & Languages

Exhibited Year

Booth No.

E11

สถาบันภาษา OSAKA
------
E14

เป็นวิทยาลัยวิชาชีพเมื่อเรียนจบหลักสูตรภาษา 2 ปี นักเรียนจะได้ Diploma สามารถนำไปสอบเทียบเข้าเรียนปริญญาตรีปี 3 ได้ และยังมีวิชาเลือกตามความสนใจหรือเป้าหมายของนักเรียนอีกด้วย