fbpx

Kyoto Experience

zone

  1. Nishikawashigyo

http://nishikawashigyo.com/ นำเอาประสบการณ์จากการทำกระดาษมาต่อยอดให้คนอยากใช้ต่อไปเรื่อยๆ และจะทำแนวทางการค้าในกระบวนการInbound

2.Yahirodenki http://yahirodenki.com/ เป็นบริษัทที่ผลิตหลอดไฟ ทำการตลาดในเชิงBtoBในตลาดญี่ปุ่นรวมถึงในต่างประเทศ และนำประสบการณ์กับการดูงานนำมาปรับเป็นการทำการตลาดในเชิงBtoCในต่างประเทศ

3.Rokubei tea https://rokubei-tea.com/ เป็นบริษัทชาโฮจิฉะของเกียวโตที่ทำการตลาดในยุโรปและอเมริกา โดยหลังจากนี้อยากที่จะทำการตลาดในอาเซียนในเชิงBtoB และต่อยอดประสบการณ์จากกระบวนการInboundเพื่อเผยแผ่ข้อดีของชาญี่ปุ่น และทำการตลาดในต่างประเทศต่อไป

ติดตามข่าวสารจาก
Kyoto Experience

ปีที่ร่วมออกงาน