fbpx

KYOTO GION COCOYA・PONTO-CHO YOSHIFUKU・decoyoshida

Exhibited Year

Booth No.

ที่บูธของเราเชิญพบกับกิจกรรมจากเกอิโกะซัง เช่น การฟ้อนรำ การบรรเลงชามิเซ็นและไทโชโกโตะ นอกจากนี้ยังมีจำหน่ายกระดาษซับมัน 200 บาท ผ้าผ่อของ 300 ถึง 500 บาท และพัด 700 ถึง 1,000 บาท