fbpx

Kamei Gakuen ก่อตั้งขึ้นในปี 1935 โดยเปิดเป็นโรงเรียนเทคนิคทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ด้วยความมุ่งมั่นอันยาวนาน 70 กว่าปีแห่งประวัติศาสตร์ สู่ความสำเร็จในฐานะชองสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ
ทางสถาบันได้ช่วยสนับสนุนให้นักเรียนแต่ละคนสามารถไล่ตามความฝันของตนให้เป็นจริงได้ ผ่านการอบรมศึกษาในหลักสูตรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ปีแล้วปีเล่าที่สถาบันสามารถผลิตบุคลากรคุณภาพผู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของบริษัทอย่างแท้จริง

ติดตามข่าวสารจาก
Nihon Riko Jyoho Institute Department of Japanese Language

ปีที่ร่วมออกงาน