fbpx

Yono-Gakuin Japanese Language School

Exhibited Year

Booth No.

E04

สถาบันภาษา SAITAMA
------
E21

มีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยสนับสนุนนักเรียน ทั้งเรื่องการเรียน การใช้ชีวิต การหางานพิเศษ และยังมีเอเจนซี่แนะนำงานหลากหลายบริษัท มาคอยช่วยเหลือเรื่องการหางานประจำ รวมถึงงานที่ใช้วีซ่าทักษะเฉพาะทางด้วย